Excutive Soranit2019 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวง

m01
 

นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



รองปลัดกระทรวง

m01
 



หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 

sunee57-1
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 



ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

m01
 

PasitLorterapong
รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

 

ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 4 สำนัก

sunee57-1
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล 
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

jantana-59
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jantana-59
------------------------
 
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

wanida
นางวนิดา  บุญนาคค้า
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.