กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                   ๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น

                             ๑.๑ ข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

                             ๑.๒ ข้อมูลที่มีการอนุมัติในช่องทางอื่น ๆ แล้ว อาทิ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการรายงานประจำปี

                             ๑.๓ ข้อมูลทั่วไปที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย อาทิ รายชื่อผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง ให้ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์    ให้เป็นปัจจุบัน

                    ๒. หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำเรื่องบันทึกเสนอผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล โดยส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์เอกสาร (Word หรือ PDF)

                   ๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เอกสาร และหมวดหมู่หัวข้อที่จะเผยแพร่ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ดำเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่หรือที่กำหนด และหากมีข้อแก้ไขให้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ต่อไป

                   ๔. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ทบทวนข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีกำหนดระยะเวลาการเข้าตรวจสอบตามความเหมาะสมของข้อมูล โดยหากมีข้อมูลเรื่องใดมีความคลาดเคลื่อนหรือล้าสมัยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารรสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ และ/หรือ ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลใหม่

                   ๕. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง ดำเนินการติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมใช้งาน (เยี่ยมชมเว็บไซต์) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ รายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

                   อนึ่ง แนวทางการจำแนกว่าข้อมูลใดให้ใช้ขั้นตอนการเผยแพร่แบบใด ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการกำหนดขั้นตอนการเผยแพร่ ตามความในหมายเหตุท้ายฉบับนี้

 

หมายเหตุ

                   ข้อ ๑ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ โดยแบ่งตามประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกอบด้วยส่วนราชการ ๔ สำนัก ดังนี้

(๑) สำนักบริหารกลาง

(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๓) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

(๔) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                   ต่อมาได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๓๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ได้จัดแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการภายใน โดยแยกสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ออกเป็น ๒ สำนัก คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

                   นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน เพื่อดำเนินภารกิจอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ตลอดจนรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

(๑) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ และกรุงวอชิงตัน

(๒) สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(๔) สำนักตรวจราชการกระทรวง

(๕) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง/หน่วยตรวจสอบภายใน

(๖) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(๗) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ส่วนกลาง, ภาคเหนือตอนบน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคใต้ และภาคตะวันออก)

(๘) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

                   ต่อมาได้มีประกาศกฎกระทรวง เมือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ “แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” ยกฐานะหน่วยงานภายในจำนวน ๓ หน่วยงาน

     (๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน

     (๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     (๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

                   ข้อ ๒ หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย

     ๒.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General information)

     ๒.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory and Compliance)

     ๒.๓ ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer : CIO)

     ๒.๔ คลังความรู้ (Knowledge and Statistic)

     ๒.๕ ข้อมูลจำนวนที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)

                   ข้อ ๓ การกำหนดขั้นตอนการเผยแพร่ตามหัวข้อเรื่องของข้อมูลจำแนกได้ 

 

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ....