วิสัยทัศน์  :

สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน
โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564

พันธกิจ :

1. เพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Innovation startup)    

3. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐนและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4. ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม

6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร

7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

8. เสนอแนะนโยบาย  ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

ที่มา : เอกสาร (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี