สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงาน เรื่อง "การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ" เสนอแนะให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)

และรัฐบาลในสมัยนั้น ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ยังไม่มีข้อยุติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน รัฐบาลต่อมา คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับหลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ มีผลใช้เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕

     ต่อมาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)

วิสัยทัศน์  :

สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน
โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564

พันธกิจ :

1. เพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Innovation startup)    

3. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐนและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4. ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม

6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร

7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

8. เสนอแนะนโยบาย  ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

ที่มา : เอกสาร (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3 แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4 จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
5 กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7 ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด กระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 สำนัก ดังนี้
        (1) สำนักบริหารกลาง
        (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        (3) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
        (4) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. สำนักบริหารกลาง

        สำนักบริหารกลาง   มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึงงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน อำนาจของกระทรวง รวมทั้งงานให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัด
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและจัดระบบงาน
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการเสริมสร้างวินัยและระบบ คุณธรรม
5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 บริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 พัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
3 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำ ปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
4 เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
5 เป็นศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางของหน่วยงานและข้อมูลดัชนี ชี้แนะ การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ สนับสนุนเทคนิคทางวิชาการ เกี่ยวกับการประมวลผลและสื่อสารข้อมูล ตลอดจนการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

        สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำและประสานงานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
2 จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
3 บริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิดความ ประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากำลังคนและนักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 จัดทำระบบดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวง
6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสร้างความ ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศในระดับกระทรวง รวมทั้งติดตามและประสานความร่วมมือช่วยเหลือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
7 ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

4. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

        สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี โดยการคัดเลือก จัดลำดับและประเมินความ เหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำแผน ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับพื้นฐาน สู่เชิงพาณิชย์
4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง ภายในและต่างประเทศ
5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

 

 

Excutive Soranit2019 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวง

m01
 

นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รองปลัดกระทรวง

m01
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 

sunee57-1
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

m01
 

PasitLorterapong
รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

 

ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 4 สำนัก

sunee57-1
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล 
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

jantana-59
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jantana-59
------------------------
 
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

wanida
นางวนิดา  บุญนาคค้า
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนโยบายที่ประกาศไว้

ขวัญค่านิยมองค์กร : มุ่งผลสัมฤทธิ์  สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ  รักใคร่สามัคคี

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชน ตาม พรบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540 

ข้อมูลพื้นฐานการขอรับข้อมูล ณ จุดบริการ

 1. ขั้นตอนการให้บริการ 
 2. ผู้รับผิดชอบประสานงานในการให้บริการข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แก่ประชาชน 
 3. ใบคำร้องขอค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น รับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน
 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
 5. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  ณ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 6. ภาพถ่าย ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 7. แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลเด่น 

 1. ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ข่าวรับสมัครข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 1. โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน    
 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน    
 3. สถานที่ขอรับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ  
 4. กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด   

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ไม่มี)   
 2. การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ไม่มี)    
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง    
 6. สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ    
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary (OPS) , MHESI Thailand

Call Center : 1313

 

ภาพจาก http://bangkok.com/bts/

 

 • อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

           ที่ตั้ง 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833

 

 • อาคาร ถนนศรีอยุธยา

           ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6