110x90

สำนักงานปลัดกระทรวง

Pix-promo

 

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่ารักษาพยาบาล 
เอกสารที่จะแสดงให้เห็นเป็นรูปแบบของ PDF File ดูรายละเอียดเอกสาร

แผนความต่อเนื่อง

announced-price

เว็บไซต์ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล ส่วนงานคลังและพัสดุ
กลุ่มงานกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับเรื่องร้องเรียน

เว็บไซต์ ระบบงานสารสนเทศ
webmail ระบบสารบรรณ sarabaninner2013
ระบบการขอใช้รถยนต์ ระบบจองห้องประชุม ระบบใบลา
ระบบติดตามงบประมาณ MOST Training Center ระบบ KM
Free business joomla templates