กฎหมายระดับอนุบัญญัติ(พระราชกฤษฎีกา)

กฎหมายระดับอนุบัญญัติ(พระราชกฤษฎีกา)

Display # 
Title
พรฎ.กาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
พรฎ.กาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
พรฎ.การจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
พรฎ.กาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
พรฎ.การจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
พรฎ.จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
พรฎ.กาจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
พรฎ.กาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
พรฎ.กาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘