กลุ่มงานกฎหมาย
  • human-legal.gif
  • ink001.png
  • Untitled.png

แบนเนอร์

Bn1

คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ.....

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อมีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของ สป.วท. -.....

บัญชีการมอบอำนาจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด บัญชีที่ 1 บัญชีการมอบอำนาจ ของ สป.วท. และ สร.วท. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ......

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐..

หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ

 หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ  

กฎหมายที่น่าสนใจ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ สรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ.....

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำถาม : การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้มอบอำนาจสามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมากกว่า ๑ คนได้หรือไม่.....

การมอบอำนาจให้แก่พนักงานราชการหรือลูกจ้าง

คำถาม : การมอบอำนาจให้แก่พนักงานราชการหรือลูกจ้างจะกระทำได้หรือไม่ คำตอบ : ตามมาตรา ๓๘.....

หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ...

คำถาม : การกระจายอำนาจในการตัดสินใจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐.....

การใช้อำนาจเองนั้นต้องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหรือเพิกถอนคำสั่งมอบอำนาจหรือไม่

คำถาม : เมื่อมีการมอบอำนาจไปแล้ว ผู้มอบอำนาจจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจที่ได้มอบไปแล้วหรือไม่.....

อธิบดีจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หรือไม่

คำถาม : อธิบดีจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หรือไม่ คำตอบ :.....

อธิบดีมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้อำนวยการสำนัก

คำถาม : กรณีที่อธิบดีมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้อำนวยการสำนัก.....

การมอบอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗

คำถาม : การมอบอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรา ๗.....

ระบบงานสารสนเทศ

webmail
MOST Training Center

ลิงค์กฎหมาย