ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ

          ครม.เห็น ชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ "Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า "SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
          TH SarabunPSK Regular ฟอนต์แห่งชาติและแบบแสดงตัวอย่างฟอนต์แห่งชาติ เป็นฟอนต์ฟรีแวร์แจกฟรี สำหรับใช้งานเอกสาร และงานด้านกราฟิก โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งาน ทั้งบนระบบ Windows และ ระบบ Open source THAI OS Ubuntu และ mac OS
  1. ฟอนต์สารบรรณ
  2. 13 ฟอนต์ไทย
ตัวอย่างฟอนต์ ขนาด 14 pt 18 pt และ 32 pt
 
วิธีการ Install Font
สามารถดาวน์โหลดใช้งานด้านล่างนี้ การดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย |  http://www.amnatcharoen.go.th/newfont/font.zip
 
การดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP |  http://www.amnatcharoen.go.th/newfont/Font%20Install%20for%20Window%20XP.pdf
 
การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows 7  |  http://www.amnatcharoen.go.th/newfont/manual7.pdf
 
วิธีเพิ่มความชัดของการใช้ Font TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP  |    http://ict.moph.go.th/downloads/Display_THSarabunPSK.pdf
 
Font TH SarabunPSK Package File/Folder Name ระบบที่ติดตั้ง
Font TH SarabunPSK Package win32.zip        windows 32 ,64 บิท /mac os /opensource
      

 

 

 

Hits: 1346