Filter
Display # 
Title Author Hits
ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ Written by พัชริน พรมสุภา 5390
ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา Written by พัชริน พรมสุภา 4616
ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Written by พัชริน พรมสุภา 14760
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554 Written by admin 9450
แบบฟอร์ม ตัวอย่างรายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ Written by admin 9004
แบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง Written by admin 7311
แบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการ-จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ Written by admin 9820
แบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกสรุปผลการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา-งานก่อสร้าง Written by admin 5826
แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกรายงานผลการ-จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ Written by admin 10949
กค 0304/ว152 การบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์พัสดุ พ.ศ.2552 Written by พัชริน พรมสุภา 6129