ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาโดยวิธีพิเศษ

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาโดยวิธีพิเศษ

ผังขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท (ตามเหตุผลที่แนบ) ดาวน์โหลด